Historie

Historie

Indlæringskinesiologi (IK) også kaldet pædagogisk kinesiologi er en holistisk indfaldsvinkel til afhjælpning af indlæringsvanskeligheder. IK blev i 1970'erne udviklet i USA af Paul Dennison PH.D. på baggrund af 15 års forskning og forsøgsarbejde med undervisning af læsesvage elever.

I 1984 opstod begrebet i Danmark. En af pionererne Annemarie Goldschmidt har skrevet flere bøger om emnet og lavet undersøgelser på brugen af IK i skolesammenhæng. En anden vigtig person i denne sammenhæng er Edel Hovgaard / Vejle som stadig uddanner i brugen af IK. 

I 1990 udtaler Bertel Haarder: 'Pædagogisk kinesiologi er en metode, der kan anvendes sideløbende med andre pædagogiske metoder. Det er den enkelte lærers ansvar at vælge den eller de metoder, der bedst fører til det opstillede undervisningsmål, men læreren skal samtidig være rede til - over for forældre, elever og myndigheder - at begrunde valg af metode, hvorefter undervisningens nærmere planlægning og tilrettelæggelse, herunder valget af undervisningsformer, -metoder og -stof, i videst muligt omfang skal foregå i samarbejde mellem læreren og eleverne.'

I dag bruges IK i Folkeskolerne enkelte steder. Det ser ud til, at de skoler der tager metoden/værktøjerne i brug er skoler, hvor der i forvejen er ansat en kinesiologisk 'ildsjæl'.